suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Säännöt

Maria Akatemia ry - Säännöt

Nimi ja kotipaikka, 1 §

Yhdistyksen nimi on Maria Akatemia ry ruotsiksi: Maria Akademi förening rf

Yhdistyksen kotikunta on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus, 2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yksilön ja yhteisöjen henkistä kasvua toteuttamalla ja kehittämällä kulttuurimuutosta, jonka toteuttamisessa yhteisöllisyys, yksilöiden erilaisuuden rikastuttama vuorovaikutus ja yhteys sekä elämänkokemukseen perustuva elinikäinen oppiminen nostetaan keskeisiksi eettisiksi kulttuuriarvoiksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää ja lisätä yhteiskunnassa sukupuolierityistä tietoisuutta ja (sukupuolitietoista) kumppanuuskulttuuria ammatillisena laatutekijänä

Toiminta, 3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan valistus- ja koulutustoiminnalla, seuraavilla tavoilla:

- järjestämällä avoimia valistustilaisuuksia kulttuuri- ja yhteisödynaamisista ilmiöistä, naisen ja miehen minätietoisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä sosiaalis-emotionaalisen kehityksen ehdoista

- tarjoamalla omaehtoiseen prosessioppimiseen perustuvia koulutuksia

- toimimalla asiantuntijana ja sillanrakentajana laajassa yhteistyöverkostossa erilaisten tutkijoiden, järjestöjen, organisaatioiden ja viranomaisten kesken

- harjoittamalla toiminta- ja osaamisalaansa liittyvää julkaisu-, kehitys- ja tutkimustoimintaa

- sekä muilla vastaavilla tavoilla

- vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemalla arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä, tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvan.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Jäsenet, 4 §

Yhdistyksen jäsentyypit ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet sekä kunniajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

Hallitus päättää vuosittain ketkä varsinaisista jäsenistä nimitetään yhdistyksen kouluttajiksi. Kouluttajat muodostavat yhdistyksessä kouluttajayhteisön.

Kannatusjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityishenkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja, jonka hallitus hyväksyy.

Yhdistyksessä voi olla kunniajäseniä, jotka ovat oman alansa keskeisiä kokeneita vaikuttajia ja, joiden pitkäaikainen toiminta on tukenut yhdistyksen tarkoituksena olevia päämääriä. Yhdistyksen hallitus päättää henkilön kutsumisesta tai nimeämisestä yhdistyksen kunniajäseneksi.

Yhdistyksestä eroaminen, 5 §

Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kaksi vuotta jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu, 6 §

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista.

Kokoukset, 7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

Vuosikokous, 8 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun

suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten

tilalle.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja hänelle tai heille varatilintarkastajat.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus, 9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, siten että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat arvotaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on kaksi (2) vuotta sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat, 10 §

Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kukin yksin. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa kaksi yhdistyksen toimihenkilöä yhdessä kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Tilit ja niiden tarkastus, 11 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen, 12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Erinäisiä säännöksiä, 13 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä

Säännöt